ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1         Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1     Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot door Kazerne tot stand gebrachte of aangeboden kunst- en designproducten.

1.2     In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

   1. Kazerne:degene die de kunst- en designproducten verkoopt;

   2. koper: de wederpartij van Kazerne;

   3. consument: de koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

   4. consumentenkoop: de koop tussen ontwerper en consument;

   5. koop op afstand: de consumentenkoop waarbij de overeenkomst tot stand komt via internet, telefoon, fax of post;

 

2         Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1     De aanbieding of prijsgave is vrijblijvend en geldt gedurende de daarbij vermelde termijn of zolang de voorraad strekt.

2.2     In geval van koop op afstand komen overeenkomsten tussen Kazerne en koper tot stand door schriftelijke acceptatie door Kazerne na de op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.3     Kazerne is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken zoals die in deze voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Kazerne worden bedongen, gelden evenzeer ten behoeve van door Kazerne ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

3         Prijswijziging

3.1     Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen of andere externe kosten (al dan niet ten gevolge van valutawijzigingen) stijgen, is Kazerne gerechtigd de koopprijs aan deze stijging aan te passen.

Kazerne zal de koper van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen, waarna de koper alsdan gerechtigd is de overeenkomst binnen een termijn van acht (8) dagen te ontbinden, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan drie (3) maanden na de koop zal plaatsvinden, of de verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.

 

4         Betaling

4.1     Kazerne is te allen tijde gerechtigd (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen of onder rembours te leveren.

4.2     Indien op rekening wordt geleverd, dient betaling van het factuurbedrag binnen veertien (14) dagen te geschieden, zonder dat de koper recht heeft op korting of verrekening.

4.3     Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door Kazerne nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de koper in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, zoals die geldt voor consumententransacties. Alle door Kazerne gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden in rekening gebracht conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”.

4.4     Alvorens incassokosten in rekening worden gebracht zal Kazerne aan de consument een aanmaning versturen, waarin Kazerne een termijn van veertien (14) dagen na de dag van de aanmaning wordt gegeven om de vordering alsnog te voldoen.

 

5         Levering

5.1     Bestellingen worden uitsluitend franco geleverd, indien dit uitdrukkelijk is vastgelegd. Kazerne is gerechtigd vrachtkosten in rekening te brengen.

5.2     Kazerne vermeldt een indicatieve levertijd, bij gebreke waarvan een levertijd van dertig (30) dagen geldt. Opgegeven (lever)tijden gelden niet als fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien de levertermijn niet wordt gehaald is de consument verplicht nog een mogelijkheid te geven tot levering. Wordt die ook niet gehaald, dan kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.3     Indien Kazerne gegevens van de koper nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, dan wel indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, vangt de levertijd pas aan nadat de juiste en volledige gegevens respectievelijk de vooruitbetaling door Kazerne zijn ontvangen.

5.4     Levering aan consumenten vindt plaats op de wijze zoals door Kazerne tijdens het aankoopproces aangegeven en op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, aflevering wegens afwezigheid bij het postkantoor of door de koper aangegeven buren/derden daaronder inbegrepen. Het risico van de geleverde producten gaat op de koper over op het moment van levering.

5.5     Indien de koper een levering weigert, kan Kazerne de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft Kazerne in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.

 

6         Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde producten blijven eigendom van Kazerne totdat de koper aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tegenover Kazerne heeft voldaan.

 

7         Ontbinding en retournering

7.1     Na bevestiging van de bestelling kan de koper deze slechts met toestemming van Kazerne wijzigen of annuleren. Indien Kazerne al kosten heeft gemaakt of tengevolge van de wijziging of annulering kosten moet maken, dan kan Kazerne deze aan de koper in rekening brengen. In geval van koop op afstand heeft de koper het recht om binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van het product de koop zonder toelichting schriftelijk te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring of via het modelformulier voor herroeping op de website van Kazerne. Producten kunnen enkel geretourneerd worden in onbeschadigde conditie in originele productverpakking.

7.2     Indien de koopprijs en verzendkosten al zijn betaald, zullen deze zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat Kazerne ervan de hoogte is gesteld dat de koper de koop wenst te herroepen terugbetaald worden, tenzij het vermoeden bestaat dat de geretourneerde producten al zijn geopend terwijl dit niet nodig is om het product te beoordelen, gebruikt of door de schuld van de koper zijn beschadigd. Terugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

7.3     De koper dient het product onverwijld en in ieder geval niet langer dan veertien (14) dagen na de dag waarop de koper het besluit de overeenkomst te herroepen aan Kazerne heeft medegedeeld terug te zenden. Kazerne mag wachten met terugbetaling totdat Kazerne het product heeft ontvangen, of de koper heeft aangetoond dat het product is teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

7.4     Art 6.2 is niet van toepassing op de koop op afstand van:

   1. zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop Kazerne geen invloed heeft;

   2. zaken die:

    1) tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de koper;

    2) duidelijk persoonlijk van aard zijn;

    3) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

    4) snel kunnen bederven of verouderen;

   3. audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien de verzegeling door de koper is verbroken;

   4. kranten of tijdschriften; of

   5. diensten die met instemming van de consument zijn uitgevoerd voordat de termijn van zeven (7) werkdagen is verstreken.

7.5     Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door Kazerne, op de wijze zoals door Kazerne tijdens het aankoopproces aangegeven. De rechtstreekse kosten voor retourzendingen van de producten in het kader van dit artikel zijn voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

8         Opschortings- en ontbindingsbevoegdheid

8.1     Naast hetgeen is bepaald in geval van overmacht en in artikel 7, is Kazerne bevoegd om de uitvoering van zijn verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten (gedeeltelijk) op te schorten of deze overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:

   1. indien de koper in verzuim is of Kazerne goede grond heeft te vrezen dat de koper niet of niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen;

   2. in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling, faillissement of schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; of

   3. indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Kazerne kan worden gevergd.

8.2     In de gevallen genoemd onder 8.1 worden bovendien alle eventuele verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar en zal Kazerne niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Dit laatste is niet van toepassing indien sprake is van een ontbinding naar aanleiding van omstandigheden die niet aan de consument toe te rekenen zijn.

 

9         Garanties en reclames

9.1     De door Kazerne te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Indien van toepassing gelden voor de door Kazerne geleverde producten garantiebepalingen van toeleveranciers en derden zoals producenten en importeurs.

9.2     Bij gebruik van het product buiten Nederland, dient de koper zelf te verifiëren of de producten geschikt zijn voor gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden en (wettelijke) eisen die daaraan gesteld worden.

9.3     De koper is verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebleken gebreken dienen binnen twee (2) maanden – en bij uiterlijke gebreken onverwijld - schriftelijk en gemotiveerd aan Kazerne gemeld te worden.

9.4     Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst voldoet en er tijdig is gereclameerd, dan heeft Kazerne de keus om het desbetreffende product te vervangen, zorg te dragen voor herstel dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten daarvan te restitueren.

9.5     Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

 

10       Rechten van intellectuele eigendom

10.1   De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door Kazerne aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede begrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, etiketten, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten en halffabrikaten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij Kazerne, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2   Indien en voorzover Kazerne producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper ervoor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart Kazerne voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door Kazerne in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.

 

11       Aansprakelijkheid voor schade

11.1   Kazerne is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt:

   1. door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is;

   2. doordat Kazerne is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;

   3. door derden die op verzoek of met toestemming van de koper bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld;

   4. materialen of diensten die op verzoek of met toestemming van de koper door derden worden geleverd; of

   5. misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel.

11.2   Alleen directe en aan Kazerne toerekenbare schade komt voor vergoeding in aanmerking. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals in ieder geval maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, verminderde opbrengst is uitgesloten. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die welke is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

11.3   Voor zover Kazerne aansprakelijk is voor vergoeding van schade dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de (deel)levering betrekking heeft, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Kazerne uitkeert.

11.4   De koper vrijwaart Kazerne voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de koper toerekenbaar is.

11.5   Genoemde beperkingen in de artikelen 11.1 t/m 11.4 gelden niet indien:

   1. de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kazerne of zijn (leidinggevende) ondergeschikten;

   2. er sprake is van productenaansprakelijkheid ten aanzien van een consument in de zin van Boek 6 Titel 3, Afdeling 3 BW.

 

12       Overmacht

12.1   Ingeval Kazerne ten gevolge van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen, is deze gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten tot de overmachtstoestand is geëindigd. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst met betrekking tot de producten die door de overmacht getroffen zijn te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. De koper is alsdan verplicht het reeds geleverde te betalen.

12.2   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden onder meer verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet in jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Kazerne geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Kazerne niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen.

13       Nederlands recht en bevoegde rechter

13.1   Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de koper aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

13.2   In geval van geschillen is de rechter van de woonplaats van de koper bevoegd.

13.3   Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

14       Overige bepalingen

14.1   De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

14.2   Wijzigingen in en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig en van toepassingen indien deze op schrift zijn gesteld. Indien Kazerne gebruik maakt van aanvullende voorwaarden dan wel met deze algemene voorwaarden strijdige bepalingen, dan laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.

Copyright 2024 Kazerne Shop - Powered by Lightspeed